Opinie o Nas

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

obowiązujący od 1.05.2019 r.

 

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1.     Apteka – Apteka Sowa prowadzona przez Dream Pharm Radosław Soboń Łukasz Wawszczak Spółka Jawna z siedzibą w Skórnicach przy ulicy Czermińska 13A,
  26-260 Fałków REGON: 260753494 NIP: 6581982254 numer KRS 0000804448, na prowadzenie której Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach wydał zezwolenie nr WIF-KI-WSN.8520.1.5.2019,  będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1422).
 2.     Portal - portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://aptekasowa.pl
  za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 3.     Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów towarów dostępnych w Aptece.
 4.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.     Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6.     Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 7.     Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a)      firmę kurierską DPD;

b)      InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

c)      Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

 1.     Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem nadawanym przez Kupującego, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 2.     Użytkownik - Kupujący, który dokonał rejestracji i utworzył indywidualne Konto w Portalu.
 3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Aptece Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Aptece Internetowej.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Produkt leczniczy (Lek) - oznacza substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
 6. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 7. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

 

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 1.     Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych i suplementów wydawanych bez przepisu lekarza.
 2.     Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Apteki, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Apteki na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Apteki.
 3.     Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 4.     Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 5. Apteka wysyła produkty lecznicze i wyroby medyczne za pośrednictwem firm kurierskich deklarujących zapewnienie warunków transportu w zakresie temperatury.
 6.     Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 7.     Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
 8.     Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 9.     Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 10.     Zamówione w Aptece towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
 11. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 12. Koszty dostawy wskazane zostały w Portalu, w zakładce Dostawa.
 13. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 14. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką zawartą w opakowaniu, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, lub też należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
 15. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne i istotne informacje dotyczące serwisu.
 16. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. W przypadku wyboru dostawy do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska, ceny netto towarów pozostają te same, jednak ceny brutto mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność doliczenia do cen netto stawek VAT obowiązujących na terenie wybranego kraju. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.
 17. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty apteki stacjonarnej.
 18. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawychy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 19. Kupujący powinien zapewnić sobie dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenia podłączonego do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 20. Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia MZ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych na stronie internetowej aptekaderlatka.pl widoczne jest wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust.3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 6 listopada 2001 roku oraz odesłanie do informacji, o których mowa w art.115 ust. 2 pkt 1-3 z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne.

- Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 1. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.
 2. Wybór dostawy do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska będzie skutkować wykluczeniem produktów leczniczych niedozwolonych do sprzedaży OTC w danym kraju lub niedopuszczonych do wysyłki przez wybraną firmę kurierską.
 3. Klienci mogą dzwonić do apteki internetowej w godzinach pracy i dwie godziny po zakończeniu pracy placówki.

 

§ 3 OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1.     Kupujący zobowiązany jest do:
 2.     niedostarczania i niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym;
 3.     korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4.     korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Apteki i administratora danych osobowych;
 5.    korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 4 REJESTRACJA

 1.     W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2.     Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Aptece Internetowej. Istnieje możliwość dokonania zakupów bez uprzedniej rejestracji.
 3.     W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4.     W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz ma możliwość zapisania go na nośniku danych umożliwiającym jego późniejsze odtwarzanie.
 5.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 6.     Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo.
 7.     Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aptekasowa.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Apteką a Użytkownikiem określony w niniejszym Regulaminie. Apteka usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

 

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1.   1. Korzystanie z Apteki Internetowej www.aptekasowa.pl jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC;
  b. szerokopasmowe łącze internetowe;
  c. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  e. aktywne konto e-mail.
 2. Informacje i dane zawarte na Stronie Internetowej Apteki nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3.   Dokonywanie zamówień poprzez stronę www.aptekasowa.pl jest możliwe 24h na dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia wysyłane są codziennie od poniedziałku do czwartku do godziny 16:00, a w piątki do godziny 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..
 4.   Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Apteki. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Apteki przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5.   Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6.   Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7.   Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8.   Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.   Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od:

- zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego Przelewy24 lub przelewu;

- złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”

 1.   Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

- elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi 
i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;

- takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1.   Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy.
 2.   Zawarcie umowy sprzedaży z Apteką i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

 

§ 7 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 1.     Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:

- przelew tradycyjny na numer konta IDEA BANK:

49 1950 0001 2006 0794 3809 0002

Odbiorca:
DREAM PHARM Radosław Soboń Łukasz Wawszczak Spółka Jawna

Skórnice, ul. Czermińska 13A

26-260 Fałków

Nip: 6581982254

Regon: 260753494

KRS: 0000804448

w tytule przelewu należy podać numer zamówienia

- szybkim przelewem internetowym (Przelewy24);

- „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 1000 zł o ile dany spedytor udostępnia opcję płatności za pobraniem).

Zamówiony przez Kupującego towar może być:

- odebrany przez Kupującego osobiście w Aptece: Apteka Sowa, Skórnice, ul. Cermińska 13 A, 26-260 Fałków

- przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

 1.     Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 2.     W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Apteka zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
 3.     Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 4.     W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 5.     Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 6.     W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymania od Kupującego informacji w tym zakresie Apteka, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
 7.     W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej 
  i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

 

 

§ 8 REKLAMACJE

 1.     Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aptekasowa.pl lub pisemnie na adres: Apteka Sowa, Skórnice, ul. Czermińska 13A, 26-260 Fałków
 2.     Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 3.     Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4.     Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.
 5.     Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie, jeżeli wada jest nieistotna.
 6.     Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7.     Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Sowa, Skórnice, ul. Czermińska 13 A, 26-260 Fałków. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8.     Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9.     Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach.
 12. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 1.     Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 2.     W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 3.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4.     Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 5.     W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.
 6.     Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej biuro@aptekasowa.pl lub pisemnie na adres Apteka Sowa, Skórnice, ul. Czermińska 13 A, 26-260 Fałków. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 7.     Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8.     Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 9.     Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Sowa, Skórnice, ul. Czermińska 13 A, 26-260 Fałków.
 10. Apteka zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 11. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których:

- przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;

- przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

- przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.     Apteka zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

§ 11 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Aptece towarów Kupujący może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@aptekasowa.pl

 


Poradnik zdrowia

Wpisz w wyszukiwarce (prawy górny róg strony) nazwę szukanego produktu.

Wyszukaj klikając enter lub przycisk lupy.

Dodaj produkt do koszyka klikając przycisk koszyka przy produkcie.

Nie znalazłeś wyników wyszukiwania, próbuj np. ibuprom.

Kliknij "Przejdź do realizacji zamówienia".

Obejrzyj stan swojego koszyka i kliknij ponownie "Przejdź do realizacji zamówienia".

Podaj swój adres email w polu "Stwórz konto". Następnie kliknij przycisk "Stwórz konto".

Wypełnij dane podstawowe do utworzenia konta. Następnie zatwierdź klikając przycisk "Zarejestruj się".

Podaj dokładny adres do wysyłki. Następnie zatwierdź klikając przycisk "Zapisz".

Zaakceptuj adres wysyłki klikając "Przejdź do realizacji zamówienia".

Wybierz formę dostawy oraz zakceptuj regulamin. Następnie kliknij "Przejdź do realizacji zamówienia".

Zakończ zakupy wybierając jedną z dostępnych form płatności.